Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

78/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

                        a Bercsényi utcában tervezett telekalakítást és az alábbi döntést hozta:

            1./        A Képviselő-testülete támogatta a Bercsényi utcában tervezett

                        telekalakítást, valamint a telekalakításhoz szükséges belterületbe

                        vonást.

 

            2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 658. hrsz.-ú

                        ingatlanból a vázrajzon szereplő telekalakításhoz szükséges terület meg-

                        vásárlásáról szóló szerződést aláírja.

 

            3./        A Képviselő-testület a vételárat 500.000.-Ft összegben határozza meg az

                        általános tartalék terhére.

                         

            4./        A Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a telekalakításhoz

                        szükséges megosztást és belterületbe vonást bonyolítsa le és a megosztási

                        vázrajzot készíttesse el.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző