Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

79/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a Liliom utcai telek rendezéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Liliom utcai telekalakítás során az összehívott tulajdonosi egyeztetésen képviselje az önkormányzatot a 473/2. hrsz.-ú ingatlan tekintetében. 

 

            2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a zsákutcaként kiala-

                        kuló közterület létrehozásához ajándékozás címén a szükséges négyzetméter

                        erejéig hozzájáruljon, mellyel 2 db önkormányzati telek kialakulása várható.

 

            3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megosztás építés-

                        hatósági eljárást kezdeményezze.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző