Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

80/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a kátyúzási eszköz és anyag vásárlásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

            1./        A Képviselő-testület kátyúzási munkálatok eszközvásárlására 300.000.-Ft

                        összeget, anyagvásárlásra 200.000.-Ft. keretet biztosít az általános tartalék

                        terhére.   

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző