Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

81/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

a hulladékkezelési megbízásról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

            1./        A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a települési szilárd

                        hulladék gyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási feladatokra vonatkozó szerző-

            dést az Avermann Hungária Kft.-vel előkészítse 2008.07.01-től – 2008.12.31-

            ig terjedő időszakra.

 

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a ASA

            Magyarország Kft.-vel a jelenleg hatályos szerződés felfüggesztéséről

            tárgyaljon.

 

3./        A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a június havi testületi

            ülésre az előterjesztés készítse el.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző