Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

82/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lévay Tünde és Kristály Lehel Gomba, Kossuth tér 21/b. szám alatti

lakosok kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1./        A Képviselő-testület Lévay Tünde és Kristály Lehel kérelmének helyt ad

és a bérlakás fürdőszobájának felújításához számlával igazolt 46.851.-Ft anyagköltséget a bérlők által fizetendő bérleti díjba beszámítja.

 

Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző