Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

83/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat szociális alapfeladat ellátásának helyzetéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./        A Képviselő-testület 2009. január 1-től a Monor és Környéke Szociális Intézményi Társuláshoz kíván csatlakozni a házi segítségnyújtás, illetve a szociális étkeztetés feladat-ellátás tekintetében.

 

            2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor

és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felé jelezze a csatlakozási szándékot.

 

Határidő:        értelemszerűen és a 2./ pont tekintetében 2008. június 30.  

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző