Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

84/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a főzőkonyhai közalkalmazotti kinevezésre érkezett javaslatot és az

alábbi határozatot hozta:

 

            1./        A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

                        XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2008. június 1-ei hatállyal

                        részmunkaidős nyugdíjas munkavállalóként közalkalmazotti jogviszonyba,

                        határozott időre, 2008. december 31-ig a polgármesteri hivatal főzőkonyháján

                        lévő munkahelyre konyhalány munkakörbe kinevezi Molnár Sándorné Gomba,

                        Kossuth tér 11. szám alatti lakost. Molnár Sándorné kinevezésével egyidőben

                        illetményét a B besorolási osztály 13. fizetési fokozat alapján az alábbiak

                        szerint állapítja meg:

                                                           Garantált illetménye:               50.500.-Ft

                                                           Munkáltatói döntésen

                                                           alapuló illetményrész:                5.000.-Ft

                                                           Mindösszesen:                        55.500.-Ft

 

Határidő:        2008. május 31.

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző