Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

85/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a

Római Katolikus Egyház kérelmét és az alábbi döntést hozta:

 

1./        A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyház kérelmében foglaltakkal egyetért és az Egyház számára hulladékkezelési díjfizetési kötelezettséget

nem ír elő.

 

Határidő:        2008. május 31.

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző