Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

86/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a polgármester közmeghallgatás  megtartására irányuló javaslatát és

az alábbi döntést hozta:

 

            1./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. június 19.-én

                        18 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

            2./        A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt nevezettek

                        képviselői tájékoztatást hallgathatnak meg és tehetnek közérdekű kérdést és

                        javaslatot

-          a 4-es főút Monor-Pilis elkerülő szakaszának építésével kapcsolatban,

-          a kommunális szilárd hulladékkezelés 2008. év II. félévében várható vál-

tozásairól és

-          Gomba község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának

      módosításáról.

           

            3./        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről

                        és idejéről a tárgyban érdekelteket és a lakosságot tájékoztassa.

           

Határidő:        2008. június 19.

                        a 3./ pont tekintetében 2008. június 06.

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző