Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

87/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

megtárgyalta az ingatlankezelési lemondás elfogadására irányuló

javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1. /       A Képviselő-testület Kertész Jánosné úri-i  lakos 50 éves tartós földhasználatában lévő gombai 3316., 3317., 3318. és 3319 hrsz-ú,

összességében 1934 m2 alapterületű zártkerti ingatlanok ingatlan

kezeléséről történő lemondását elfogadja.

 

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges

intézkedést a Monori Körzeti Földhivatalnál tegye meg annak érdekében,

hogy az ingatlanok Gomba Község Önkormányzat javára bejegyzésre

kerüljenek.

 

Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző