Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

88/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

Somogyi Miklós gombai lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

            1./        A Képviselő-testület az út 791/2 hrsz.-ig történő szilárd burkolattal való

                        ellátásához  hozzájárul, azzal a kikötéssel, hogy kérelmező a 810. hrsz.-ú

út térképi nyomvonalát a természetben pontosan kiméreti és annak költségeit vállalja.  

 

Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző