Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

89/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

megtárgyalta Bogdán Zoltán mohácsi lakos ingatlanvásárlási

kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

 

1./        A Képviselő-testület a Gomba, Tete-puszta 2783. hrsz.-ú,

            834 m2 alapterületű zártkerti ingatlant Bogdán Zoltán mohácsi

            lakos részére 50.000.-Ft vételárért értékesíti.

 

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a

            döntéséről a kérelmezőt tájékoztassa, s az adás-vételi szerződést

            a vételár elfogadása esetén megkösse.

 

3./        Az adás-vételi szerződéssel és az esetlegesen felmerülő földmérési

            tevékenységgel kapcsolatos költségek az 1. pontban meghatározott

            vevőt terheli.

 

Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző