Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

90/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

                        az előirányzat módosítási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./        A képviselő-testület a személyi juttatás előirányzatot 99 ezer forinttal csökkenti, s azt az általános tartalékba helyezi.

 

2./        A képviselő-testület az általános tartalék terhére a Gombai Dalárda Egyesületet 99 ezer forinttal támogatja.

 

Határidő:        értelemszerűen           

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző