Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     91/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékelte a köztemető kegyeleti közszolgáltatás keretében történő üzemeltetésre beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta.

 

A Képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, és utasítja a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen elő újabb pályázati felhívást a köztemető üzemeltetésének kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása érdekében.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2008. szeptember 10.

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző