Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     92/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az

                        építéshatósági társulás megállapodásának módosítását az alábbi döntést

                        hozta:

 

                        A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításával egyetért és

                        felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        értelemszerűen

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző