Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     93/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

                        Gomba Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosítására vonat-

                        kozó előterjesztést és azt elfogadta.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        értelemszerűen

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző