Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     94/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok módosításával.

 

 

Bevételi

Kiadási

 

 

előirányzat változása

 

Munkahelyi vendéglátás   

 

 

 

     Beruházás

 

-200

 

 

 

 

 

Önkormányzati igazgatási tevékenység

 

 

 

     általános tartalék

 

-2 125

 

     Céltartalék

 

-2 578

 

     személyi juttatások

 

-75

 

     Munkaadókat terhelő járulék

 

-24

 

     Beruházás

 

+3 658

 

     Dologi kiadás

 

+880

 

     államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás

 

+159

 

     támogatás értékű működési kiadás

 

+15

 

 

 

 

 

Város és községgazdálkodás

 

 

 

     Beruházás

 

+200

 

 

 

 

 

Országgyűlési képviselők választása

 

 

 

     egyéb sajátos működési bevétel

+631

 

 

     személyi juttatások

 

+431

 

     Munkaadókat terhelő járulékok

 

+115

 

     dologi kiadások

 

+ 85

 

 

 

 

 

Védőnői szolgálat

 

 

 

     dologi kiadás

 

+ 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

 

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

Határidő:  azonnali

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző