Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     95/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal főzőkonyháján alkalmazott étkezési térítési díjak összegének változatlanul hagyása mellett utasítja a polgármestert, hogy a főzőkonyha egy teljes működési évének lezárása után, legkésőbb a 2008. október soron következő ülésre,  készítsen előterjesztést a konyha gazdaságos működésének vizsgálatára, mely térjen ki a tárgyalást követő időszakra alkalmazásra javasolt térítési díjak összegére is. 

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2008. október 22.

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző