Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     96/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda 2007/2008-as nevelési év

feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót és azt elfogadta.

 

      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszö-

      netét fejezi ki az óvoda vezetőjének és a nevelőtestületnek a

      2007/2008-as évben végzett munkájáért.

 

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

Határidő: értelemszerűen

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző