Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     98/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatót, és azt  elfogadta

 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Határidő:             értelemszerűen 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző