Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     99/2008. /VI.26./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Falunapok” rendezvénytervére vonatkozó tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület az Augusztus 20-i ünnepség és a szüreti felvonulás előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. Felhívta a polgármester figyelmét, hogy gondoskodjon a szüreti felvonulás részletes programtervének a szeptember havi ülésre történő előterjesztéséről.

 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Határidő:             értelemszerűen 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző