Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 100/2017. (VI. 22.) sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése után megállapította, hogy annak tartalma a 2015. évben eszközölt módosítás óta változtatást nem igényel. Az Intézkedési Tervben foglalt feladatvállalások, intézkedések időarányos megvalósulása megtörtént, a program változatlan formában alkalmazható a következő felülvizsgálatig.

 

2)      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felzárkózási és Képzési Osztályát – mint a Helyi Esélyegyenlőségi Program új felelősét – értesítse jelen határozatban foglaltakról.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző