Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 102/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tóth Norberttel aláírandó nyilatkozat szövegezését és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tóth Norberttel aláírandó nyilatkozat szövegét a határozat melléklete szerinti nyilatkozat szerint, és felkéri a polgármestert a dokumentum aláírattatására.

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző