Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 104/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási adatszolgáltatáshoz kapcsolódó pályázati kiírásról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület támogatja, hogy Gomba Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására” címmel a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján.

2.      A Képviselő-testület támogatja, hogy Gomba Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatására” címmel a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában rögzített pályázathoz kapcsolódóan Tápióság Község Önkormányzatával a pályázat mellékleteként benyújtandó közös nyilatkozatot aláírja.

 

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásáról határidőben gondoskodjon.

 

Határidő: 2017. június 29.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző