Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. július 3-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 105/2017. (VII. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONT:

 

1.)            Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatási kérelem benyújtására

          Előterjesztő:                     polgármester

 

 

Határidő:azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző