Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. július 3-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 106/2017. (VII. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására

a.       igazgatási feladatok ellátására                                          19 071 300,- Ft,

b.      településüzemeltetési feladatok ellátására                          7 785 885,- Ft

                  összesen:                                                                           26 857 185,- Ft

      támogatási igény meghatározásával.

2.)    A Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését az Ebr42 önkormányzati információs rendszerben haladéktalanul rögzítse és a szükséges dokumentumokat papír alapon is nyújtsa be a vonatkozó határidők betartásával.

 

Határidő:azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző