Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. július 20-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

107/2017.  (VII. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a rendkívüli ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

 

1.)           Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

 

2.)           Tájékoztatás szociális célú tüzelőanyag támogatás lehetőségéről és feltételeiről, javaslat a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

 

3.)           Javaslat Gomba község közterületeinek felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához kapcsolódóan, továbbá külterületi ingatlanok, tanyák elnevezésére Előterjesztő:          polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

 

4.)           Egyebek

 

Határidő: azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző