Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. július 20-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

108/2017.  (VII. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtására 204 erdei m3 kemény lombos fa vonatkozásában.

 

2.      A Képviselő-testület az önrészt az 1. pontban foglaltak alapján 204.000,- Ft + 55.080,- ÁFA, összesen 259.080,- Ft összegben, továbbá a tűzifa beszerzéshez kapcsolódó szállítási költséget a szükséges mértékben az önkormányzat 2017 évi költségvetésében az önkormányzati intézményi költségvetés, 107060 cofog, K48 rovat eredeti előirányzata terhére biztosítja.

 

3.      A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

 

Határidő: 2017. augusztus 24.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző