Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. július 20-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

109/2017.  (VII. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a külterületi ingatlanok, tanyák elnevezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület a

-          2217 Gomba, külterület 0291/8 helyrajzi számú ingatlannak 2217 Gomba, Ledniczki tanya,

-          2217 Gomba, külterület 0419/2 helyrajzi számú ingatlannak 2217 Gomba, Becs tanya,

-          2217 Gomba, külterület 0419/3 helyrajzi számú ingatlannak 2217 Gomba, Fazekas tanya,

-          2217 Gomba, külterület 0461/5,0461/7,0461/3,0461/4 helyrajzi számú ingatlanoknak      2217 Gomba, Felsőfarkasd tehenészeti telep 1

2217 Gomba, Felsőfarkasd tehenészeti telep 2

2217 Gomba, Felsőfarkasd tehenészeti telep 3

2217 Gomba, Felsőfarkasd tehenészeti telep 4

elnevezést adja.

 

2.         A Képviselő-testület a

Gomba, Külterület egyéb közterületnevet megszünteti.

 

3.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban szereplő elnevezések központi címregiszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő:    2017. augusztus 31.

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző