Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

10/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve Tasi Péternek az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása tárgyában hozott döntéshozatal során a szavazásból történő kizárásra vonatkozó kérését, az alábbi határozatot hozta: 

1.   A Képviselő-testület  Tasi Pétert az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása tárgyában hozott döntéshozatal során – kérésére – a szavazásból kizárta.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző