Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. július 20-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

110/2017.  (VII. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Földművelésügyi Minisztérium által lovas rendezvény szervezésére tekintettel biztosított támogatásra vonatkozó tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Földművelésügyi Minisztériummal MgF/604/2017 szerződésszám alatt, „IX. Pega Pata Parádé – Történelmi lovasáldás” elnevezésű lovas rendezvény költségeinek fedezetére biztosított vissza nem térítendő költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírására, amennyiben a szervező Pega Major Hagyományőrző és Lovassport Egyesület egy nyilatkozatban kijelenti, hogy a szervezés költségeire cél szerinti tevékenységre vonatkozóan egy számlát bocsát ki a támogatás értékében az önkormányzat felé, mellyel az önkormányzat a támogató felé elszámolási kötelezettségét teljesítheti.

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul tájékoztassa a Pega Major Hagyományőrző és Lovassport Egyesület elnökét, és bocsássa rendelkezésére a Földművelésügyi Minisztérium által megküldött támogatási szerződés és mellékleteinek tervezetét.

 

 

Határidő:    az 1. pont tekintetében 2017. augusztus 4.

                   a 2. pont tekintetében 2017. július 25.

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző