Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 111/2017.  (IX. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

  1. 1.)            Javaslat hulladékgazdálkodási társulás társulási megállapodáshoz kapcsolódó döntés meghozatalára

                 Előterjesztő: polgármester

  1. 2.)           Tájékoztató mini bölcsőde kialakítására irányuló pályázati kiírásról

                 Előterjesztő: polgármester

 

  1. 3.)             Tájékoztató önkormányzati tulajdont érintő elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségéről

                 Előterjesztő: polgármester

 

Határidő: azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző