Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 112/2017. (IX. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a 103/2017. (VI. 22.) határozatával összhangban – társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást.

 

2.)    A Képviselő-testület a 103/2017. (VI. 22.) határozatának 4. pontját visszavonja, és az 1.) pont szerint létrehozott Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodását jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá

 

3.)    A Képviselő-testülete az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva a 2.) ponttal jóváhagyott társulási megállapodás aláírására felhatalmazza Gomba Község Önkormányzatának polgármesterét, Lehota Vilmost.

 

Határidő:azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző