Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 113/2017. (IX. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján történő támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter által mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázati kiírás alapján 10.600.000,- Ft-os beruházási főösszeggel, 10.000.000,- Ft-os támogatási igénnyel és 600.000,- forintos önerő meghatározásával.

2.)    A Képviselő-testület az új mini bölcsőde kialakítását a gombai 707 hrsz-ú, természetben a 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 20. szám alatti ingatlan megvásárlásával és annak átalakításával kívánja megoldani, melyhez az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.1.) önkormányzati rendeletében rögzített általános tartalék terhére 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint saját forrást biztosít a 10.000.000,- Ft összegű támogatás figyelembe vételével.

3.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 707 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan adásvételi előszerződést kössön néhai Dóra Sándor testvérével, Dóra Istvánnal, aki a tárgybani ingatlan tulajdonosa lesz a hagyatéki eljárás lefolytatását követően.

 

Határidő: 2017. szeptember 28.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző