Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

116/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gombai Polgármesteri Hivatal támogatott foglalkoztatással történő szakember utánpótlás biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatásáról biztosítja a Gombai Polgármesteri Hivatal szakember utánpótlás biztosítására vonatkozó jegyzői elképzelést.

2.)    A Képviselő-testület jóváhagyja a Gombai Polgármesteri Hivatal által a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatalához a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban bérköltség támogatás elnyeréséhez benyújtott támogatási kérelmet, melynek keretében 1 fő, teljes munkaidős felsőfokú végzettségű munkavállaló foglalkoztatására kerülhet sor 2017. október 9. napjától 2018. október 8. napjáig, 70 %-os bérköltség támogatással 8 hónapon keresztül 4 hónap időtartamú, támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

 3.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gombai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámnövekedését a soron következő költségvetési rendelet módosításkor annak mellékletén átvezesse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző