Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 118/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó Intézményvezetői beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó Intézményvezetői beszámolóját elfogadja.

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban rögzített döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző