Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 119/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Gólyafészek Óvoda 2017/2018-évre vonatkozó Munkatervét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gombai Gólyafészek Óvoda 2017/2018. évre vonatkozó munkatervét tudomásul veszi.

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban rögzített döntésről a Gombai Gólyafészek Óvoda Intézményvezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk