Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

11/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a társadalmi megbízású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tasi Péter társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 2017. január 1-i hatállyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 191.955,- Ft-ban állapítja meg.

 

2.    A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján Tasi Péter alpolgármester részére havonta tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű, 28.793,- Ft költségtérítést állapít meg.

 

3.    A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban megállapított tiszteletdíj és költségtérítés számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        2017. január 1. és folyamatos

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző