Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 121/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Gólyafészek Óvoda dolgozóinak – az óvoda nyári folyamatos nyitva tartására vonatkozó - tapasztalatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy felkeresse a bényei-kávai óvodák fenntartóit és megnyilatkoztassa az intézmények képviselőit, hogy a 2018-as év nyári óvodai nyitva tartásra vonatkozóan van-e lehetőség kölcsönös gyermekfogadásra, és e körben együttműködési megállapodás megkötésére.

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt válaszról a Gombai Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét tájékoztassa, és együttműködés esetén az együttműködési megállapodást az érdekelt óvodával megkösse.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző