Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 124/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésről szóló és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőri jelentést, valamint a határozat melléklete szerinti intézkedési tervet tudomásul vette.

 2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:      2017. október 6.

  Felelős:         Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző