Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 126/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a gombai belterületi 704/2 hrsz-ú, természetben 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 26. szám előtt található ingatlan előtti kocsibejáró és áteresz építésére vonatkozó kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület Benedek Péter 2217 Gomba, Bercsényi utca 15. szám alatti lakos közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt benyújtott kérelmére az alábbi határozatot hozta:

 

G/1240/2017.

Ügyintéző: dr. Veres Ildikó

 

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a gombai 696 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant érintő kocsibejáró és áteresz létesítéshez

 

HATÁROZAT

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Benedek Péter 2217 Gomba, Bercsényi utca 15. szám alatti lakos részére - kérelmének helyt adva - a gombai 696 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tekintetében közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad a gombai 704/2 hrsz-ú ingatlanra történő bejutáshoz szükséges kocsibejáró és áteresz építéséhez az alábbi kikötéssel:

 

1.             A kocsibejárónak úgy kell elhelyezkednie, hogy a gombai 704/2 hrsz-ú ingatlan előtt található tűzcsaptól mért távolsága – a tűzcsappal szemben állva jobbra mérve – 3 méter legyen.

 

2.             Az árokba – 5 méter hosszúságban – 5 db 60 cm átmérőjű betongyűrű kerül elhelyezésre, a két szélső betongyűrű végére 20 cm-es zsaluzott rögzítés kerül.

 

3.             Az elhelyezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a betongyűrűk elhelyezése az árokban a csapadékvíz akadálytalan lefolyását nem gátolhatja.

 

4.             A betongyűrűk burkolását oly módon kell megoldani, hogy az a gombai 696 hrsz-ú közúttal egy szintbe kerüljön.

 

5.             A hozzájárulás alapján létrehozott csőáteresz takarításáról, működésének biztosításáról a 704/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

 

Az építkezés folyamán a munkaterületet körül kell határolni és napszaknak megfelelően meg kell jelölni úgy, hogy az építés a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés során keletkezett rongálásokért és károkozásokért az engedélyes a felelős

 

 

 

 Amennyiben a kérelmező az előírt feltételt sérelmesnek tartja, a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja. Egyéb jogsérelem ellen kérelmező jelen határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül – a Gombai Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott - bírósági felülvizsgálattal élhet.

 

INDOKOLÁS

 

Benedek Péter kérelemmel fordult az önkormányzat jegyzőjéhez a gombai 704/2 hrsz-ú ingatlant a Bajcsy-Zsilinszky utcával összekötő kocsibejáró és áteresz építése kapcsán.

 

A tervezett kocsibejáró és áteresz a gombai 696 hrsz-ú ingatant (Bajcsy-Zsilinszky utca) érinti így szükséges a bejáró létesítéshez Gomba Község Önkormányzatának, mint közútkezelőnek, és mint tulajdonosnak a hozzájárulása.

 

Benedek Péter a kérelemhez mellékelte a kocsibejáró és áteresz létesítésének kiviteli módjára vonatkozó vázrajzot és a műszaki megoldás leírását.

 

Benedek Péter tájékoztatása megtörtént arra vonatkozóan, hogy a Gomba, Rákóczi utca 10. szám alatti ingatlanon lévő üzlet előtti áteresz, híd helyreállítása, pótlása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 46. § (1) bekezdés a) pontjával meghatározott közútkezelő a KKtv. 36. § (1) bekezdés alapján Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A közútkezelői hozzájárulást a rendelkező részben szövegezett kikötéssel adta meg a Képviselő-testület.

 

A Képviselő-testület a határozatot a KKtv. 46. § (1) bekezdés a) pontjával meghatározott 36. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva hozta meg az illetékességi területén lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében.

 

A határozat KKt. 36. § (2) bekezdése alapján  Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete alapján biztosítottam.

 

Gomba, 2017. szeptember 28.

 

                                                                                            Lehota Vilmos

                                                                                            polgármester

Erről értesül:

1.      Benedek Péter 2217 Gomba, Bercsényi utca 6.

2.      Irattár

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Benedek Péter 2217 Gomba, Bercsényi utca 15. szám alatti lakost a döntésről a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó alakszerű határozat megküldésével tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester