Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 127/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai belterületi 696 hrsz-ú út megjelölésű ingatlan - 695 hrsz-ú és 0163/1 hrsz-ú ingatlan közé - beékelődött szakaszának megvásárlására irányuló vételi szándékot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a gombai belterületi 696 hrsz-ú út megjelölésű ingatlan - 695 hrsz-ú és 0163/1 hrsz-ú ingatlan közé - beékelődött szakaszát – mely egybefüggő területet alkot a gombai belterületi 695 hrsz-ú ingatlannal 350.- Ft/nm áron eladja Sommer Szilvia 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 27. szám alatti lakos részére.

 

2.         A képviselő-testület tájékoztatja vevőt, hogy a földmérői kialakítás után létrejövő magánútra Gomba Község Önkormányzata szolgalmi jog alapítását kéri, mely a patakmeder esetleges tisztításához, karbantartásához szükséges.

 

3.         A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület földmérésére vonatkozóan Pátkai Balázs földmérőtől teljes körű árajánlatot kérjen, és tájékoztassa a földmérési árajánlatról Sommer Szilviát, tekintettel arra, hogy a földmérés anyagi vonzata kérelmezőt terheli.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző