Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 128/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai belterületi 658/3 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó vételi ajánlatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gombai belterületi 658/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 3.000.000.- Ft. vételi ajánlatot nem fogja el. Az ingatlan eladási árát a www.gomba.hu internetes honlapon közzétett – csökkentett - 3.336.420.- Ft. –os vételárban határozza meg.

 

2.         A képviselő-testület felkéri a vételi ajánlatot tevő Kozák-Fetter Adriennt, hogy jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozzon, hogy elfogadja-e az önkormányzat által meghatározott vételárat.

 

3.         A képviselő-testület tájékoztatja vételi ajánlatot tevőt, hogy amennyiben 15 napon belül nem nyilatkozik, vagy a felajánlott vételárat nem fogadja el, úgy a képviselő-testület az ingatlan vételárát megemeli.

 

4.         A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Kozák-Fetter Adrienn vételi ajánlatot tevőt értesítse.

 

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző