Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat nélkül és alábbi döntést hozta:

 129/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Községi Közműves Ivóvízellátó Rendszer (GMB-IV) 2018.-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására, valamint a Monor Térségi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer (MNR-SZV) 2018.-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gomba Községi Közműves Ivóvízellátó Rendszer (GMB-IV) 2018.-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

 

2.         Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Monor Térségi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer (MNR-SZV) 2018.-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

 

3.         A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az illetékest tájékoztassa.

 

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző