Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

12/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az alpolgármesternek a tiszteletdíj egy részéről, valamint a költségtérítés teljes összegéről történő lemondására vonatkozó nyilatkozatát és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy Tasi Péter alpolgármester a /2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozatban megállapított tiszteletdíj összegéből 79.780,- Ft-ról, továbbá a költségtérítésének teljes összegéről lemondott.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj számfejtéséről az 1. pontban foglaltak szerint gondoskodjon.

 

 

Határidő: 2017. január 1. és folyamatos

Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző