Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat nélkül és alábbi döntést hozta:

 130/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pátria Takarékszövetkezet bezárására vonatkozó tiltakozó levél megküldésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pátria Takarékszövetkezet gombai kirendeltségének bezárására vonatkozó tiltakozó levelet Bártfai-Mager Andrea postaügyért és a pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos, a Magyar Nemzeti Bank illetékese részére, valamint tájékoztatásul a Pátria Takarékszövetkezet részére is megküldje.

 

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Tasi Péter alpolgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                Kósa Erzsébet Anikó sk.

     polgármester                                                                     jegyző