Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

131/2017.  (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zárt ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.      Javaslat a gombai belterületi 93 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő:   polgármester

Előkészítő:      jegyző

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

  

Határidő: azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző