Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

132/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai belterületi 93 hrsz-ú ingatlan 9/10-ed tulajdoni illetőségre vonatkozó vételi ajánlat tartalmát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a gombai belterületi 93 hrsz-ú, természetben 2217 Gomba, Dankó István utca 18. szám alatti ingatlanban 1/10-ed tulajdoni illetőséggel rendelkező tulajdonos – a 2017. szeptember 22-én benyújtott adásvételi előszerződés alapján elővásárlási jogával élni kíván, az ingatlant az adásvételi előszerződésben foglalt feltételekkel meg kívánja vásárolni.

 

2.         A képviselő-testületi felkéri az okiratszerkesztő ügyvédet, hogy az előszerződés 4. és 10. pontja közötti ellentét oldja fel, azzal, hogy ismerteti, hogy mit jelent a szerződés 10. pontjában megfogalmazott hátralékos vételár, tekintettel arra, hogy a szerződés 4. pontja szerint a teljes vételár megfizetése 2017. október 22. napján történne.

 

2.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen – elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó – határozatot az érintett felekkel és okiratszerkesztő ügyvéddel is haladéktalanul közölje.

 

Határidő:    haladéktalanul

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester