Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

134/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gomba, Jókai utca 8. szám alatti ingatlan eladására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkoztassa meg Tóth Norbertet a Gomba, Jókai utca 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőjét, hogy 2017. december 31. napjáig meg tud-e fizetni 3.000.000,- Ft-ot vételárelőlegként az erre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, azzal, hogy a fennmaradó vételárrész megfizetésére 2018. május végéig vállal kötelezettséget.

 

Nemleges válasz esetén a polgármester további felhatalmazást kap arra, hogy az ingatlant – eladásra 8.205.000,- Ft. vételáron – haladéktalanul meghirdesse leghamarabb 2018 februári beköltözési szándékkal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző