Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

135/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottság javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2018. januárjában megrendezésre kerülő Magyar Kultúra Napja rendezvény költségkeretét 155 E Ft-tal határozza meg.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvény szervezése során az 1. pontban meghatározott költségkeret terhére kötelezettséget vállaljon a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző